'Vallen en opstaan hoort erbij'

Terugkijken en vooruitzien

Afgelopen jaar is met talloze collega’s en verschillende raamcontractpartners hard gewerkt aan diverse projecten. Er is veel gepresteerd en tegelijkertijd was het soms even wennen aan de nieuwe werkwijze. Nu het jaar ten einde loopt is het tijd voor een terugblik met enkele van de vele hoofdrolspelers. Over de stand van zaken, wat goed is gegaan en wat in de nabije toekomst wellicht beter kan. Onze eigen collega Har Coenen, Carol Bollen van Engie en Wim Van de Westerlo van GW Leidingtechniek vertellen over hun ervaringen.

Har Coenen Manager afdeling Projectmanagement Waterschapsbedrijf Limburg


‘…kritisch blijven op onszelf en naar elkaar…’

‘We zijn nu twee en een half jaar onderweg met de raamcontracten en hebben flinke stappen voorwaarts gezet. Voor het ene perceel heeft dat wat meer werk opgeleverd dan voor het andere. Maar al met al komt de voorraad werk gestaag los. Vooral met de grote projecten en de leidingwerken is stevig doorgepakt. Bedenk dat straks bij WBL in amper drie en een half jaar tijd drie rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gerealiseerd, vanaf ontwerp tot en met de realisatie. Dat is een prestatie van formaat die in het verleden ondenkbaar was. Dit succes heeft alles te maken met onze nieuwe manier van werken: we zijn in staat om snel te schakelen en al tijdens de ontwerpfase met de voorbereidingen voor de realisatie te beginnen. Het resultaat is een kortere doorlooptijd van projecten en daardoor dus ook kostenbesparingen. We sparen verder tijd en kosten waarbij vroeger een adviseur en een aannemer moest worden gezocht via openbare aanbestedingen. Al deze partijen werken nu in één keer samen, waardoor dubbel werk en meerdere malen kennisoverdracht voorkomen wordt. Ander voordeel is kennisdeling: de opgedane kennis uit het project Weert is actief gedeeld met de betrokken partijen die samen Panheel en Stein ontwerpen en bouwen. Dat geeft aan dat er veel onderling vertrouwen is. Samenwerking tussen de verschillende partijen onderling vraagt om project-overstijgend denken dat niet alleen gericht is op het korte termijn eigenbelang maar op het collectieve lange termijn belang. We moeten voortdurend kritisch blijven op onszelf en naar elkaar. Dat vraagt openheid en je moet elkaar kunnen aanspreken op wat beter kan. Wat onszelf betreft: het afgelopen jaar heeft veel nadruk gelegen op grote projecten zoals Panheel, Stein en de Verdygo module-ontwikkeling, samen met andere waterschappen. Komend jaar gaan we een inhaalslag maken met de voorbereidingen voor nieuwe werken. Al met al ben ik nog altijd heel blij dat we met deze manier van werken zijn begonnen: Gedoe was bij de oude manier van werken de standaard, nu is het de uitzondering. En, vergis je niet, we zitten met zijn allen nog steeds in een groeiproces; daar hoort vallen en opstaan bij en leren ervaren dat elkaar vertrouwen en helpen meer oplevert dan elkaar beconcurreren. Dat ondanks de coronacisis ons werk “gewoon” heeft kunnen doorgaan, is daar een mooi voorbeeld van. Verder doet het me zeer deugd dat onze ingezette werkwijze landelijk steeds meer navolging krijgt: zowel collega-waterschappen, publieke en private partijen gaan over naar bouwteams en in enkele gevallen raamovereenkomsten. Zelfs wetenschappelijke instituten weten ons te vinden om ervaringen te delen voor nader onderzoek. Daar ben ik wel trots op, ja.’

‘…werken met raamcontracten
krijgt steeds meer navolging…’

Wim van de Westerlo Directeur GW Leidingtechniek


‘…aan de voorkant als partner betrokken…’

‘GW Leidingtechniek, staat voor Van Ganzenwinkel en Van de Westerlo en bestaat officieel sinds 2014. We zijn gespecialiseerd in ondergrondse waterinfrastructuur. Van huis uit hadden we een familiebedrijf. Mijn vader en mijn ooms zwaaiden daar de scepter en zij hadden een vaste werkrelatie met het toenmalige Zuiveringschap Limburg. Ik denk dat het eerste contact dateert van zo’n dertig, veertig jaar geleden. Toen Waterschapsbedrijf Limburg de tender uitschreef voor de raamcontracten heb ik geen enkel moment geaarzeld om samen met ketenpartners mee te doen in de categorie monodisciplinaire projecten voor het perceel civiele werken en leidingen. Ik was wel blij met deze aanpak en andere manier van kijken: om aan de voorkant als partner betrokken te zijn bij bijvoorbeeld de ontwerp-keuze, de te gebruiken materialen, de risico-inschatting en dat soort zaken. Dat betekent dat je niet gedurende de rit geconfronteerd wordt met tegenvallers of grote uitschieters. We zijn zonder meer tevreden met de samenwerking met de plezierige collega’s van Waterschapsbedrijf Limburg. Jammer is het natuurlijk dat we ons door corona het afgelopen jaar weinig “live” hebben kunnen zien. Ook het werk loopt naar wens, bijvoorbeeld de nieuwe persleiding tussen Velden en Venlo. Wat ik verder wel merk is dat er soms een onbalans is tussen budget en feitelijke kosten. Daar zouden we nog een oplossing voor moeten vinden. Bijvoorbeeld door aan de voorkant ook bij de budgettering betrokken te zijn. De verdeling van de werken binnen ons perceel tussen de andere bedrijven gebeurt open en transparant: wie het werk gegund wordt hangt onder meer af van het soort werk, wie zou dat het beste kunnen, wie tijd heeft en verder is uitgangspunt dat elk bedrijf evenredig aan de beurt komt als er goed werk wordt geleverd. Dus prima zo! In de praktijk zie je dat deze manier van aanbesteden en werken in bouwteams steeds meer navolging krijgt. Bij andere opdrachtgevers en waterschappen maar ook zélf dragen we het gedachtengoed actief uit bij collega’s en ketenpartners. Voor de toekomst hoop ik dat WBL na de periode van zes jaar deze aanpak verder doorzet.

‘…blij met deze aanpak…’

Carol Bollen Directeur projecten ENGIE Services Regio-Zuid


‘…Waarde toevoegen voor de klant...’

‘Zo’n twee jaar geleden werd Engie uitgenodigd om deel te nemen aan de tender voor multidisciplinair werk voor Waterschapsbedrijf Limburg. De voorgestelde aanpak sprak ons als bedrijf en ook mij persoonlijk zeer aan. Ik had absoluut geen vertrouwen meer in de ouderwetse aanpak: maak een bestek, vind iemand die daaraan voldoet en ga vervolgens eindeloos ruzie maken over meerwerk en meerkosten. Die aanpak kost te veel negatieve energie. Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak van Waterschapsbedrijf Limburg de nodige meerwaarde oplevert: versterking van de innovatiekracht, kostenbesparingen en plezierig samenwerken. Het afgelopen jaar heeft dat zich ook bewezen: In de samenwerking met WBL maar ook de samenwerking tussen de verschillende raamcontractanten onderling heeft een impuls gekregen. Doe waar je goed in bent en schakel je collega-raamcontractanten in op onderdelen waar je zelf minder sterk in bent. Om dat voor elkaar te krijgen heb je vertrouwen en een gunfactor nodig. Mijn leidend principe daarbij is niet klakkeloos omzet verhogen maar waarde toevoegen voor de klant. Op deze manier is 1+1=3. De afgelopen periode hebben we als Engie hard gewerkt aan de uitvoering van de projecten in Susteren en Stein. De samenwerking is goed verlopen, maar voor alle duidelijkheid: de aanpak is geen toverstokje waarmee van de ene op de andere dag alles beter wordt. We zijn met elkaar een weg ingeslagen waarvan bijsturen, vallen en opstaan een onderdeel is. Dat betekent dat je in een vroeg stadium elkaar wijst op dingen die beter zouden kunnen. Als het echt spannend wordt wil het wel eens gebeuren dat mensen terugvallen op hun vertrouwde modus. Dat ervaar ik wel eens als teleurstellend, maar onze samenwerkingscoach houdt ons dan allen bij de les door ons een spiegel voor te houden en weer te focussen op ons gezamenlijke doel. Ik ben er zonder meer trots op dat we als raamcontractant onderdeel mogen en kunnen uitmaken van deze nieuwe manier van werken. Dat we samen met de mensen van Waterschapsbedrijf Limburg en samen met onze collega’s raamcontractanten werken aan een aanpak die straks verder wordt uitgerold over heel Nederland. Dat vind ik wel “sjiek”, ja!’ Voor de toekomst heb ik er alle vertrouwen in dat we met de nieuwe investeringsagenda deze vorm van raamcontracten verder kunnen continueren.’

‘…trots om raamcontractant te zijn…’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl