'We hebben elkaar hard nodig'

Bouw Verdygo

Panheel en

Stein

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Verdygo zuiveringsinstallaties in Panheel en Stein zijn in volle gang. In Panheel is de opdracht gegund aan CMC (combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros) en zijn de silhouetten van de tanks al zichtbaar. In Stein staat Engie aan het roer. Op beide locaties worden alle zeilen bijgezet om de bouw binnen de afgesproken tijd te realiseren. Dat vraagt veel van betrokken partners. Hoe kijken zij ertegenaan?

Panheel

In Panheel is de opdracht gegund aan CMC (combinatie Mobilis B.V. Croonwolter&dros) en is bouwfase 1 gestart. De voortrein is het werk van Eliquo. ‘De silhouetten van de tanks zijn in Panheel al zichtbaar’, meldt Hans van Haren, projectmanager van WBL in Panheel. Er staat druk op het project om de nieuwe zuiveringsinstallatie op de afgesproken tijd in gebruik te kunnen stellen. Kleine tegenvaller ter plekke is de uitval van de gascompressor/gasblower eind augustus. ‘Hiervoor hebben we tijdelijk nog iets moeten regelen.’ Van Haren wil ook vaart zetten achter scholing. ‘We moeten mensen snel opleiden in de nieuwe Neredatechniek. Dat is met name belangrijk voor Panheel, omdat we daar de zuiveringsinstallatie eerst enige tijd willen beproeven om na te gaan of hij geheel voldoet aan de scherpe lozingsnorm. Zo ja, dan kunnen we met minder filters volstaan.’

Stein

De zuiveringsinstallatie in Stein wordt zo goed als een kopie van die in Panheel. CMC, de raamcontractant die ook de rwzi in Panheel bouwt, voert de civieltechnische werkzaamheden uit. Raamcontractant Engie realiseert de elektrische en mechanische werkzaamheden en heeft de verantwoordelijkheid voor de overall coördinatie. Raamcontractant Eliquo staat, evenals in Panheel, aan de lat voor de voortrein. De nauwe samenwerking tussen de raamcontractanten heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden in nevenaanneming worden uitgevoerd en niet, zoals gebruikelijk, in onderaanneming. Dit betekent kostenbesparingen voor WBL. De verwachting in Stein een kopie van Panheel te kunnen bouwen pakte anders uit. De locatiespecifieke situatie in Stein is complexer dan in de ontwerpfase werd gedacht. ‘Na de definitieve ontwerpfase (DO) bleek het beschikbare budget onvoldoende om het complexere project te realiseren’, vertelt George van Oijen, projectmanager van WBL in Stein. ‘Bovendien moesten we een tijdelijke regenwaterbuffer creëren.’

Jochem Seghers, projectmanager bij CMC en in Panheel verantwoordelijk voor de nieuwbouw, in Stein voor de discipline “civiel”:

‘Alles moet in één keer goed gaan’

‘Zowel in Panheel als in Stein lopen de projecten goed. Het is vooral leuk om in beide projecten met WBL en partners samen te werken. Tot nu toe is er een klik en gaat het hartstikke goed. In Panheel zijn de drie Neredatanks geplaatst en beproeven we nu of ze droog zijn. Verder beginnen we daar met de leidingenbrug. In Stein is het harkrooster geïnstalleerd en is gestart met het betonwerk. De bouwtijd is krap. Omdat we de rwzi Weert binnen de tijd hebben gerealiseerd was de gedachte dat we dit in Panheel en Stein wel voor elkaar zouden krijgen in kortere tijd. Het is mogelijk, maar vraagt wel om veel meer afstemming dan in Weert. Dat is wel een uitdaging. Met name het ontwerp staat onder druk. Iedereen voelt dat en doet zijn stinkende best om de deadlines te halen. Dat betekent dat alles in één keer goed moet gaan; we kunnen ons geen tegenslagen permitteren. Tot nu toe kunnen we de druk nog relativeren en hebben geen slapeloze nachten. We zitten op het goede spoor en hopen geen last te krijgen van externe invloeden waar we geen vat op hebben. Zoals collega’s die uitvallen door corona of een strenge winter.’

Paul Grannetia, projectmanager bij Engie en in Stein verantwoordelijk voor de nieuwbouw:

‘Belangrijk om de gegeven situatie te accepteren’

‘In Stein zijn we ongeveer twee maanden geleden begonnen met de civieltechnische werkzaamheden. De eerste twee werkvloeren zijn gestort en onze nevenaannemer CMC is nu bezig met de wapening. Engie renoveert al het influentgemaal en de ijzerchloridedoseertank. Stilte voor de storm, want het grote werk begint pas echt in oktober/november. We zouden wel graag wat vroeger beginnen, maar we kunnen pas met de installaties aan de slag als het grondwerk gereed is. Het tijdpad is krap. Zowel in Panheel als in Stein is de ruimte tussen het afronden van het ontwerp en het bouwen van de zuivering eigenlijk te beperkt: vandaag de tekening, morgen bouwen. Normaal gesproken kun je een vertraging in het ontwerp opvangen omdat de realisatie ver genoeg naar achteren ligt. Nu niet en dat brengt onnodig spanning met zich mee. In de bouwteamfase was al wel duidelijk dat het krap zou worden toen bleek dat we de complexiteit onvoldoende hadden ingeschat. Het inpassen van de nieuwe installatie terwijl de bestaande blijft doordraaien kost veel tijd die we niet meer kunnen inhalen. Het is belangrijk om te accepteren dat dit tot oktober een gegeven situatie is. Iedere keer proberen we specifieke problemen met elkaar op te lossen. Later opleveren is kostenverhogend en dat willen we allemaal niet. Iedereen doet zijn best. We proberen met zijn allen een werkmodus te vinden om de bouw volgens planning te laten verlopen zonder dat partijen zich telkens moeten verontschuldigen voor een tekening die wat te laat is. We proberen Weert zoveel mogelijk te kopiëren en tegelijkertijd zaken te verbeteren. Zoals de downcomer om de valenergie te verminderen waardoor luchtbellen gemakkelijker en dus beter het water uit kunnen en de opstart van de ijzerchloridedoseertank. Hoewel Engie Weert niet gebouwd heeft, is het een groot voordeel dat we ervaringen uit Weert nu kunnen meenemen. Daarin hebben CMC en Engie elkaar snel gevonden. We delen hier alle kennis die CMC in Weert heeft opgedaan. Ik doe al 33 jaar projecten en ben nog nooit zo open naar mijn concurrenten geweest als bij deze projecten. Zo hebben we zelfs elkaars interne begrotingen gedeeld. WBL heeft ons uitgedaagd om te kijken waar in onze begrotingen nog ruimte zat om in de buurt van haar beperkte budget te komen. Dan moet je je kwetsbaar durven opstellen en je boek op tafel leggen.’

Aart de Gier, projectmanager bij Eliquo en in Panheel en Stein betrokken bij de realisatie van de voortrein:

‘De projecten vragen om veel en uitgebreid overleg’

‘De doorlooptijd van beide projecten is kort. Panheel staat onder hoogspanning. Stein heeft voor enkele onderdelen in het ontwerp wat meer lucht omdat daar het project Panheel wordt gevolgd. In december kunnen we in Panheel met de voortrein aan de slag: de vuilverwijdering en zandvang. In Stein bouwen we later een vrijwel identieke installatie. Op beide projecten werken we samen met andere partijen, weliswaar in een andere opstelling. Op zich loopt de samenwerking met alle betrokken partijen op beide locaties goed. We kennen elkaar al sinds mei 2019 vanuit de bouwteamfase en moduleontwikkeling. We hebben intensief contact met iedereen, wat cruciaal is als je snel vooruit wilt. Het project vraagt om veel en uitgebreid overleg omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Met name in het begin heeft corona wel invloed gehad op de samenwerking. Voor die tijd kwamen we op de woensdagen fysiek samen. Sinds corona gaat het overleg opmerkelijk goed; veelal via Teams. Toch, wanneer je fysiek vergadert, spreek je elkaar tussen de vergaderingen door ook wat informeler. Op die momenten wissel je ook noodzakelijke informatie met elkaar uit. Bij thuiswerken moet je dat allemaal organiseren. Ik was wel blij toen de maatregelen wat versoepelden en we bij Eliquo weer grotendeels op kantoor konden werken.’

Corona en zomervakantie

Van Oijen en Van Haren zijn blij dat het coronavirus geen substantiële vertraging van de werkzaamheden heeft veroorzaakt. ‘Het is fantastisch dat de werkzaamheden konden doorgaan dankzij ieders medewerking’, zegt Van Haren. ‘Nadeel is wel dat we daardoor niet konden versnellen, waarop we wel gehoopt hadden. Ik maak me wel eens zorgen om wat er gebeurt als er sleutelfiguren uitvallen. Sommige dingen zijn niet over te dragen aan een ander.’ Wel speelde de zomervakantie parten bij het schedule driven project volgens de heren en schuurt het zo hier en daar. Van Oijen: ‘Het definitief ontwerp (DO) voor Stein is gereed en we willen ook buiten al gelijk door. Maar dat kan alleen wanneer alle informatie paraat is die je nodig hebt voor bepaalde werkzaamheden. Zo moet je bijvoorbeeld het gewicht van een leidingbrug weten voor de uitvoering van het civiele werk. En moet je eerst een buffer slopen om te weten wat de draagkracht is van de grond. Het is niet eenvoudig om al die informatie op tijd te verkrijgen. Iedereen is van goede wil, maar als er ook maar één radertje niet goed draait, dan is er direct een probleem. We hebben elkaar in dit project hard nodig.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl