‘Ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW’

Duurzaamheid integraal onderdeel maken!

Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van spoor-, grond-,water- en wegenbouwprojecten. Dat is de ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) neemt dat streven uiterst serieus. Waterzuivering is op zichzelf al een duurzame taak. Terwijl WBL al op tal van fronten duurzaam bezig is, wordt verduurzaming langzaam maar zeker in alle projecten geïmplementeerd, zodat het een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Zo ook bij de nieuwbouw rioolgemaal Neer en het project “Blauwe Diesel”. Climmy Roeffen van Bureau Kragten begeleidt de implementatie.

Anne Jongkind


In 2018 kreeg Strategisch adviseur Duurzaamheid Anne Jongkind de opdracht om binnen WBL meer aandacht te vragen voor duurzaamheid. Vanuit de People-Planet-Prosperity-gedachte (PPP) ontwikkelde hij een visie op geïntegreerde duurzaamheid die past binnen de interne herstructurering Operatie Waterkracht. ‘Duurzaamheid is meer dan alleen het erbij doen’, stelt hij. ‘Het was een gouden kans om bij de omslag van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie de duurzaamheidsvisie integraal onderdeel te laten zijn van alle processen. In de bedrijfsvoering streven naar een balans tussen economische, maatschappelijke en milieubelangen, zodat WBL tot in lengte van dagen het werk duurzaam kan blijven doen. Het is de bedoeling dat alle duurzaamheidsaspecten, die niet los van elkaar staan, binnen elk project aandacht krijgen. Uiteindelijk zou dit binnen WBL moeten leiden tot een intrinsieke motivatie van iedereen om nog verder te blijven verduurzamen.’

Eerste stappen

Om duurzaamheid als integraal onderdeel te zien bij alle processen worden de eerste stappen gezet. Onlangs is de implementatie van de verduurzaming binnen de projecten “Nieuwbouw rioolgemaal Neer” en “Blauwe Diesel” van start gegaan. De begeleiding is in handen van Bureau Kragten: Climmy Roeffen, strategisch adviseur circulair werken en junior adviseur Madelon Vis. Ook Jongkind is hierbij betrokken. ‘Van deze projecten gaan we leren hoe verduurzaming verder te brengen in ons bedrijf, totdat ze verankerd is in onze manier van werken en integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering’, aldus Jongkind.

Duurzaam GWW

Bij de implementatie gebruikt Roeffen Duurzaam GWW als ondersteuning. ‘Van onderop kijken we per project waar de kansen liggen om te voldoen aan de strategische doelen van WBL in lijn met Duurzaam GWW. We inventariseren in hoeverre deze al geïmplementeerd zijn in de projecten en wat elk project bijdraagt aan de duurzame doelen. We werken van beneden naar boven, in plaats van het gebruikelijk top down. Op die manier hebben we snel zicht op waar de “gaten” zitten.’

Proces, rollen en kennis

Het drietal loopt mee met de projecten en coacht daar direct vanuit de strategische doelen. ‘Met het projectteam doorlopen we hoe het normaal gesproken te werk gaat en inventariseren we waar kansen zijn blijven liggen om te voldoen aan de strategische doelen. Op die manier signaleren we direct waar de “gaten” zitten. We kijken hierbij specifiek naar het proces, de rollen en de kennis. De Gap-analyse maakt inzichtelijk wat nog nodig is. Aan de hand van de bevindingen bij deze eerste twee projecten adviseren we over wat geïmplementeerd zou moeten worden. Geen theoretisch verhaal dus, maar een pragmatische invulling die goed past bij de werkwijze van WBL.’

Implementatie

De twee projecten zijn onderdeel van het intensieve inventarisatietraject. Aan de hand van de bevindingen volgt het implementatietraject van duurzaam werken. ‘Het is een andere manier van werken die je niet van vandaag op morgen hebt aangepast’, stelt Roeffen.

Climmy Roeffen


Ook aannemers op de projecten krijgen met de “andere” aanpak te maken. ‘Mogelijk worden ze op een vroeg moment in het projectproces gevraagd om mee te denken over het bereiken van de strategische doelen. Denk aan circulariteit. Een aannemer heeft veel kennis over hoe je toe te passen materialen het beste uit elkaar haalt voor hoogwaardig hergebruik. Dit kun je aan de voorkant bij een ontwerp al bedenken. Ik zie te vaak dat in de ontwerpfase circulariteit wordt bedacht maar dat de gecreëerde waarde nergens wordt geborgd. Dan gaat het in de uitvoering mis. Verduurzaming is een gezamenlijke opgave. De deur staat open voor partners om er vanuit de samenwerking invulling aan te geven. Te beginnen bij interne organisatie.’

Duurzaam GWW

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Dat kan per project verschillen. De doelstelling van de Green Deal is dat in 2020 in GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Hier ligt een grote veranderopgave aan ten grondslag. Deze veranderopgave vertaalt zich in vier transitielijnen waar de ondertekenaars gezamenlijk en individueel concreet aan werken. Uitgangspunt voor het bereiken van een duurzame sector is een goede balans tussen People, Planet en Prosperity. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamgww.nl.

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl