'Eerste deel voortvarend afgerond'

Verdygo Modulehandboek

De eerste fase van het Verdygo Modulehandboek is nagenoeg afgerond. In nauwe samenwerking met een team van collega’s van waterschappen, raamcontractanten en leveranciers is de waterlijn van het zuiveringsproces tot op het niveau van een Definitief Ontwerp uitgewerkt. Projectleider Peter Caelen en productmanager Olaf Durlinger gaan in op “the making off”.

Foto: Olaf Durlinger

Peter Caelen over het doel van het Verdygo Modulehandboek: ‘Met dit handboek leveren we gestandaardiseerd maatwerk en maken we als het ware een blauwdruk voor de verschillende Verdygo-modules. Dat levert een forse verbetering van de efficiency en verduurzaming van onze installaties. We hebben het zuiveringsproces opgesplitst in verschillende functionele componenten. Voor het waterdeel zijn nu in totaal 17 modules afgerond. De eerstvolgende stap is een handboek voor het slibgedeelte.

Standaardisatie en uitwisselbaarheid

Het resultaat mag er zijn. ‘Elke module is uitgewerkt tot op het niveau van Definitief Ontwerp en bestaat uit een schat aan gedetailleerde tekeningen, regels en voorschriften,’ licht Olaf toe. ’Met deze informatie heeft elke aannemer een uitstekend kader voor de samenstelling van een gedetailleerd Uitvoeringsontwerp (UO) voor de bouw van een waterzuivering. Door deze standaardisatie is de onderling uitwisselbaarheid van modules gewaarborgd.’

Leren van elkaar

De inzet van andere partijen, raamcontractanten én collega-waterschappen in bouwteamverband heeft een belangrijke meerwaarde opgeleverd. ‘Het werken in bouwteams was in het begin wel wennen en aftasten maar is prima verlopen. We hebben goed gebruik gemaakt van elkaars ervaring en expertise. Door open te staan voor de inzichten van bijvoorbeeld onze collega’s van de waterschappen, leer je van elkaar,’ vertelt Peter. ‘Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde dat je open staat voor elkaars visie en standpunten en dat je je eigen visie durft los te laten. Dat begint met luisteren, respect en vertrouwen, ‘vult Olaf hem aan. ‘Daar zijn we bij de opstelling van het Modulehandboek, ondanks de grote tijdsdruk, dik tevreden over.’

Peter Caelen


‘…werken in bouwteams levert belangrijke meerwaarde op…’

Nooit klaar

Met de afronding van de eerste fase van het Modulehandboek is een eerste mijlpaal bereikt. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Peter: ‘Het Modulehandboek is niet in steen gebeiteld. Op basis van nieuwe technologische en technische ontwikkelingen, voortschrijdende inzichten en de ervaringen van de gebruikers zullen we de modules up-to-date moeten houden. In dat opzicht is het Modulehandboek nooit af. Waar we vervolgens nog een stap moeten zetten is de inrichting van een beheer-organisatie met informatie en afspraken over zaken als wie er gebruik van mag maken, waar de informatie is opgeslagen en hoe we omgaan met wijzigingen.’

Olievlek

Olaf Durlinger kan zich nog herinneren dat hij een aantal jaren geleden aan de collega’s van waterschappen nog moest uitleggen wat Verdygo was. Dat is anno 2020 verleden tijd. ‘Inmiddels is Verdygo een bekend fenomeen in de waterschapswereld,’ licht Olaf toe. ’Met de Waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland zijn diverse modules ontwikkeld. Eerstgenoemd Waterschap is van plan de Verdygo-techniek toe te passen bij een project in Terwolde en met het Hoogheemraadschap van Rijnland lopen contacten voor verdergaande samenwerking. Langzaam maar zeker begint Verdygo zich als een olievlek over heel Nederland te verspreiden. Wat mij betreft een mooie eerste stap in een vergaande samenwerking met een product dat de basis kan vormen voor circulaire waterzuivering’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl