‘Nieuw gemaal houdt droge voeten’

Verplaatsing gemaal Neer

goed op koers

Om bij hoogwater risico’s op schade aan het gemaal in de dijk bij Neer te vermijden wordt het gemaal verplaatst nu ter plekke een tweede dijkverhoging op handen is. De firma’s GW leidingtechniek, Kanters B.V. en Hoppenbrouwers Techniek voeren het project uit. De voorbereidingen zijn eind april afgerond; de uitvoering is gestart begin mei 2021.

De verplaatsing van het WBL-gemaal heeft te maken met een 70 centimeter dijkverhoging ter plekke in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg. ‘Door de dijkverhoging zou het gemaal, dat zich in de dijk bevindt, bij hoogwater theoretisch onder water komen te staan’, vertelt Patrick Kleuters, projectmanager bij WBL. ‘Dat maakt een aanpassing sowieso noodzakelijk.’ Door ervaringen met een eerdere gemaalaanpassing bij een dijkverhoging in 1995 stond een tweede ingreep in een ander daglicht. Kleuters: ‘Het onderhoud van het gemaal is sindsdien bemoeilijkt. Een nieuwe aanpassing zou het technisch onderhoud bijna onmogelijk maken. Na overleg met Waterschap Limburg en de gemeente Leudal is besloten het gemaal niet aan te passen maar te verplaatsen. Dat komt het onderhoud ten goede, verkleint het risico op calamiteiten bij eventueel hoogwater en voorkomt dat het gemaal nogmaals aangepast moet worden bij een eventuele volgende dijkverhoging.’ Na overleg met de gemeente Leudal is besloten om de verlegging en de aansluiting van het gemeentelijk leidingstelsel op het nieuw te realiseren gemaal direct mee te nemen in het project.


Patrick Kleuters - Projectleider

‘‘…goede constructieve
dialogen…’’

Tijdpad

De uitvoering van het project is in handen van de firma’s GW leidingtechniek (verleggen leidingen), Kanters B.V. (nieuw gemaal) en Hoppenbrouwers Techniek (raamcontractant elektrotechniek) als onderaannemer van Kanters B.V. Het uitvoeringsontwerp voor alle werkzaamheden is inmiddels klaar. Begin mei start de uitvoering, waarbij eerst het terrein wordt ingericht. Vervolgens wordt er een nieuwe persleiding met een lengte van 260 meter aangelegd door middel van een gestuurde boring. Deze leiding gaat ook onder de Neerbeek door. In juni wordt er gestart met de bouw van het nieuwe gemaal. Kleuters: ‘In september beginnen we met de ontmanteling van het gemaal. Aangezien het gemaal bijna 8 meter diep is, blijft het deels in de dijk liggen om te voorkomen dat de hele huidige dijk overhoop gehaald moet worden.’ Uiterlijk 15 oktober is het project gereed. ‘Dan begint de zogenoemde “gesloten periode” voor de dijken waarin het niet is toegestaan om werkzaamheden aan de dijken uit te voeren. Dit om te voorkomen dat de dijken niet verzwakt raken tijdens het winterse hoogwaterseizoen.’

Duurzaamheid

Met adviesbureau Kragten is het ontwerpteam aan de slag geweest om te onderzoeken op welke wijze het project zo duurzaam mogelijk uitgevoerd kan worden. ‘De mogelijkheden vielen tegen’, zegt Kleuters. ‘Dat heeft onder andere te maken met de hoge eisen die worden gesteld aan de levensduur van het gemaal en aan de leiding in de veiligheidszone van de dijk. We doen wat we kunnen doen, bijvoorbeeld door het materiaalgebruik te minimaliseren, energiezuinige pompen toe te passen en ecologisch bij te dragen met een natuurlijke omheining rondom het gemaal. Daarnaast hebben we nog gesproken met Waterschap Drents Overijsselse Delta over hun ervaringen met het bouwen van een circulair gemaal.’ Ook hergebruik van materialen van het huidige gemaal is nauwelijks mogelijk. ‘Het is gewoon te oud. Wel kijken we naar wat we nog kunnen losschroeven.’

Voorspoedig

Kleuters is tevreden over het voorspoedige verloop tot nu toe. ‘Nadat het besluit gevallen was het gemaal te verplaatsen, zaten we snel en goed op koers.’ De projectmanager is tevreden over de samenwerking met betrokken partijen. ‘Met GW Leidingtechniek hebben we al meerdere projecten naar tevredenheid uitgevoerd, waaronder het leidingtraject Velden-Venlo. Dat geeft vertrouwen. Ook bij dit project is iedereen open naar elkaar. De ontwerpfase verloopt vlot. We hebben goede constructieve dialogen in het tweewekelijkse bouwteamoverleg met alle betrokken aannemers. GW Leidingtechniek en Kanters B.V. hebben beide adviesbureau Kragten in de arm genomen voor berekeningen en advies. Heel efficiënt.’ Ook de samenwerking met de gemeente Leudal en Waterschap Limburg is goed. ‘We weten elkaar goed te vinden en de communicatie is goed. Het waterschap is ook bij het ontwerp betrokken zodat we tijdens de vergunningaanvraag niet meer voor verrassingen komen te staan. Dat houdt de vaart erin. Al met al lopen we super volgens de planning.’

Richard Wouters, projectleider bij GW Leidingtechniek (verleggen leidingen)


‘Als penvoerder van dit project, coördineer ik het werk en leg alles vast. Dan is het prettig als ik en alle anderen weten wat we van elkaar kunnen verwachten en waar we tegenaan kunnen lopen. Om met zijn allen in control te blijven moeten alle betrokken partijen hun informatie delen. Een goede communicatie is in dit geval van groot belang, want afstemmen met vier samenwerkende partijen vraagt net wat meer dan wanneer het er twee zijn. Met WBL neem ik regelmatig de stand van zaken door. Kragten is het adviesbureau van GW-Leidingtechniek en Kanters B.V. Dit zorgt voor korte lijnen wat prettig en efficiënt werkt. Gaandeweg het project wijzigden de aanpak en enkele uitganspunten binnen het project. Door de nauwe samenwerking en goede communicatie konden echter alle partijen hierop snel acteren. Dat betekende in de voortrajectfase soms terug naar de tekentafel. Door de goede samenwerking liggen we gelukkig toch nog op schema. Helaas hebben wij onlangs met elkaar moeten constateren dat de grondstofprijzen behoorlijk aan het stijgen zijn. We proberen allemaal zoveel mogelijk te voorkomen dat de prijsstijgingen invloed hebben op het project, maar onze invloed hierop is beperkt.’

Arnold Span, projectleider bij Kanters B.V. (nieuw gemaal):


‘Mijn ervaringen met het bouwteam afgelopen half jaar zijn goed. We vergaderen twee keer per maand. Tussen die besprekingen door hebben we voor onze discipline nog technisch overleg met de specialisten van WBL. Die korte lijnen zijn prettig. Na slechts drie keer vergaderen met de technische specialisten van WBL zijn we zover dat we nu kunnen starten. Zowel GW Leidingtechniek als ons bedrijf maakt regelmatig gebruik van adviesbureau Kragten. Heel plezierig en efficiënt dat dit bureau bij dit project ook aan tafel zit bij zowel het technisch overleg als het bouwteam. Krachten heeft veel expertise als het om het totaalplaatje gaat: vergunningen, explosievenonderzoeken, duurzaamheid, techniek et cetera. De samenwerking loopt lekker. Voor dit project hebben we de meest duurzame pomp geselecteerd, de pomp met het beste rendement.’

Geert Zebregts, projectleider bij Hoppenbrouwers Techniek (elektrotechniek):


‘We werken samen met aannemers met wie we graag samenwerken. Ik kijk positief terug op het gezamenlijke ontwerptraject. Het is mooi om te zien dat iedereen zich voor 200 procent inzet. Tijdens de bouwvergaderingen kijken we allemaal vanuit onze eigen discipline kritisch naar waar de benodigde informatie vandaan moet komen. Door goed naar elkaar te luisteren komen we met elkaar een heel eind. Wat we soms nog moeten leren is om elkaar goed op de hoogte te houden; er gebeurt veel in een korte tijd. De communicatie via Teams als gevolg van corona maakt het best moeilijk om aan alles te denken. Dat lukt niet altijd en het zou gemakkelijker zijn wanneer je elkaar regelmatig ziet. De insteek is om met elkaar tijd en geld te besparen door niet vooraf, zoals bij een bestek, precies te beschrijven wat voor elke discipline belangrijk is. In plaats daarvan gebruiken we voor de details tijdens dit engineeringstraject de kracht van ieders discipline. Soms is het handiger als er vooraf al dingen op papier staan. Ondanks dat gemis lukt het ons erg goed om alle belangrijke punten met elkaar te raken. We overleggen rechtstreeks met de discipline elektrotechniek van WBL en houden met onze verslaglegging goed grip op de voortgang. In de algemene bouwvergadering komen alleen de grote lijnen aan de orde. Op deze manier lukt het goed om een project efficiënt te draaien.’

Deel deze pagina:

088 - 8420 000 | info@wbl.nl | www.wbl.nl